Στην All About Computers αναλαμβάνουμε ΔΩΡΕΑΝ την δημιουργία του φακέλου σας.

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Δίνει έμφαση στην κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ξεκινάει στις 23/02/2023 μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

To ποσοστό ενίσχυσης δαπανών κυμαίνεται από 50% έως 60% αναλόγως την περιφέρεια.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: 18.000€ έως 30.000€

Προϋπολογισμός Δράσης: 90.000.000€

Ο Προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

  • 19.800.000€ σε Αττική και Νότιο Αιγαίο
  • 70.200.000€ σε Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

  • έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος.
  • διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
  • δεν έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
  • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης


Η All About Computers με έδρα τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και υπεύθυνο καταστήματος τον κ. Καραγιάννη Δημήτρη,
με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

☑️ Πωλήσεις Υπολογιστών & Περιφερειακών
☑️ Επισκευές Υπολογιστών & Κινητών
☑️ Κατασκευή Ιστοσελίδων & E-Shop
☑️ Προγράμματα Τιμολόγησης ERP
☑️ Ασύρματα Δίκτυα WiFi
☑️ Συστήματα Ασφαλείας
☑️ Τεχνική Υποστήριξη

 

Καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα για οποιαδήποτε πληροφορία 23730 22121 ή 6948 119183
Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω email στο: info@allaboutcomputers.gr