Στην All About Computers αναλαμβάνουμε και την δημιουργία του φακέλου σας.

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», η οποία αφορά την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Προϋπολογισμός της Δράσης: 20 εκατ. €

Θα δοθεί με τη μορφή επιχορήγησης ως κατ’ αποκοπή ποσό για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00 
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 2.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Δικαιούχοι της Δράσης:
Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα αποδίδεται συνολικά για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

 • Επιχορήγηση 2.000 ευρώ
  0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ
 • Επιχορήγηση 1.500 ευρώ
  20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ
 • Επιχορήγηση 1.000 ευρώ
  40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ
 • Επιχορήγηση 500 ευρώ
  60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:
Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

 • Η/Υ
 • laptops
 • routers
 • web κάμερες
 • μικρόφωνα
 • ακουστικά
 • ηχεία
 • συστήματα τηλεδιάσκεψης
 • scanners/πολυμηχανήματα
 • οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ
 • Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
 • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Στην All About Computers μπορούμε να σας εκσυγχρονίσουμε ψηφιακά σε όλες τις επιλέξιμες δαπάνες εξοπλισμού Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προχωρήσουμε σε έλεγχο της επιλεξιμότητας σας

–> Προκήρυξη Δράσης